Official 1C Company forum

Official 1C Company forum (http://forum.1cpublishing.eu/index.php)
-   7,62 (http://forum.1cpublishing.eu/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Some of the things I want to have in 7.62. (http://forum.1cpublishing.eu/showthread.php?t=29656)

Daemonicus 02-10-2012 04:09 AM

Some of the things I want to have in 7.62.
 
Some of the things I want to have in 7.62.

- ฉันอยากให้สามารถ กำหนดจุดหมายในกา เดินได้มากกว่า1จุ ด.
- I wanted to be. set the pointless in walking more than 1 point.

- ฉันอยากให้ทหารรั จ้างเข้าร่วมต่อส ้ด้วยกับเรา.
- I wanted the mercenaries to join fighting with us.

- แม้ว่าเขาจะถูกสั งให้รออยู่ในเมือ (หมายถึงแม้เขาจะ ูกปลดออกจากกลุ่ม ล้วก็ตาม).
- Although he was ordered to wait in the city (meaning that he will be relieved of any group).

- เพราะเงินที่จ้าง ็ยังต้องจ่าย มันเป็นเรื่องไม่ อบธรรมเลย.
- I still have to pay money to hire. It is not really justified.

- ที่เราต้องจ่ายเง น เพื่อให้เขามายืน ูเราต่อสู้ในแผนท ่เล็กๆ.
- We have to pay. He came to see us fighting in the small map.

- ขอบคุณที่รับฟัง สิ่งที่ฉันกล่าว.
- Thank you for listening. What I am to say.

- ข้าพเจ้า เดมอนิคั้ส ฯ
- I'am Daemonicus.

Daemonicus 02-11-2012 07:28 AM

There is something wrong here
 
2 Attachment(s)
ขออนุญาติรายงานข อบกพร่องบางประกา นะครับ
Please allow me some bug reports.
:-|

Daemonicus 02-11-2012 03:29 PM

Submission.
 
1 Attachment(s)
คำเสนอแนะ.
Submission.

- น่าจะมีการรับ-ส่งสิ่งของ(อาวุธ)ด ้วยการโยนและรับอ ่างต่อเนื่อง.
- To be - Transfer items (weapons) with the throw and receive continuously.

- ตัวอย่างเช่น รับของที่โยนมา, และสั่งให้ประกอบ ด้เลยเมื่อได้รับ าแล้ว(ใช้คำสั่งม กกว่า 1 ชนิดคำสั่ง).
- For example, receive who throw had, and assembly ordered to be already received (use more than one type of command).

- ฉันอยากให้มีคำสั งให้หลบมุมกำแพงท ่ใช้ได้จริงและฉล าดกว่านี้.
- I want you to have an order to shirk the practical wall, and smarter than this.


- ใช้กำแพงปูนเป็นเ รื่องป้องกันวิถี ระสุนได้(ด้วยการ ลบและโผล่ขึ้นมาย งอย่างฉับไว).
- Use a masonry wall as a a way to protect get shot (by shooting dodge and appearing almost immediately).

- น่าจะมีการเดินที ฉลาดกว่านี้, พื้นผิวจำนวนมากน ้น, ไม่สามารถสั่งให้ ดินได้จริง.
- Seems to make a smart move on this, the surface of many, not can actually walk.

- น่าจะมี, การวิ่งและกระโจน และหมอบเพื่อหลบอ นาจการระเบิด.
- To be, running and leaping. And crouching to avoid the explosion.

Daemonicus 02-12-2012 01:05 AM

Capture the memories.
 
2 Attachment(s)
- เมื่อเสร็จภาระกิ ในมิสชั่นตะลุยด่ น.
- Upon completion of the mission in Mission Length game.

- เราเซ็ทอาวุธและเ รียมไปสู่ฉากต่อไ .
- We are armed and prepared to settings to the next.

Daemonicus 02-12-2012 03:46 AM

คำร้องขอของฉัน.
 
1 Attachment(s)
คำร้องขอของฉัน.
My request.

- เมื่อสั่งยูนิทฝ่ ยเราเข้าประจำ ณ จุดสังหาร.
When we parties unit on active duty at the point of killed.

- ยูนิทควรจะประทับ ืนขึ้นเล็งโดยอัต นมัติ,
- The unit should aim to stamped the gun up automatically,

- แล้วจึงร้องขอมาย งเรา, เพื่ออนุมัติการย ง.
- And then request came to us, in order to the shooting.

Daemonicus 02-15-2012 01:37 PM

Suggestion
 
" ข้อเสนอแนะ "
" Suggestion "

- Bipod(ขาตั้งปืน)นั้น, น่าจะพับเก็บได้เ ื่อความสวยงามและ มจริง.
- Bipod (stand gun), then, seems to be fold to be beautiful and realistic.

- องศาการเล็งปืนนั น, ยังไม่สัมพันธุ์ก บลำกล้องเล็งเป้า มาย.
- Angle of the guns aiming, is not inextricably to the target range.

- อาวุธต่างๆที่ถูก ัดใส่ให้นักรบนั้ , น่าจะแสดงออกมาตา พื้นผืวที่สมจริง.
- Weapons that being then put the Braves, will expressed by a bath in the realistic.


All times are GMT. The time now is 05:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007 1C Company. All rights reserved.